Seqred S.A.
ul. Gottlieba Daimlera 2 (VIII piętro)
02-460 Warszawa
NIP: 5223129294 - REGON: 380552914

Seqred S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000737154 o kapitale zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości.

Skontaktuj się z nami